Ocenianie kształtujące na lekcjach języka obcego

Adresat: dyrektorzy, nauczyciele języków obcych na wszystkich etapach edukacyjnych,

Zakres:

 • Filozofia oceniania kształtującego
 • Główne założenia oceniania kształtującego
 • Cele lekcji w języku ucznia oraz nacobezu/ kryteria sukcesu do lekcji
 • Pytania kluczowe do różnych tematycznie lekcji
 • Informacja zwrotna w kontekście prawny
 • Informacja zwrotna do wypowiedzi ustnych, wypracowań oraz testów

 

Liczba godzin: 9

Koszt: 140 PLN

Rady Pedagogiczne: Cena do uzgodnienia.

Rekrutacja:

Formularz zgłoszeniowy online (indywidualny)
Formularz zgłoszeniowy doc (indywidualny)

Formularz zgłoszeniowy online (grupowy)
Formularz zgłoszeniowy doc (grupowy)

 • planowy termin rozpoczęcia kursu: po zgłoszeniu się 15 osób
 • Fax 12 269 46 60
 • Poczta elektroniczna: centrum.edu@powiat.krakow.pl
 • Wysyłka na adres:
  Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Piłsudskiego 29
  31-111 Kraków
 • wpłata na konto nr 44 1560 0013 2568 2819 1827 0001

Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego

Adresat:

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych

Cele zajęć:

Uczestnik szkolenia:

 • zna podstawę prawną oceniania oraz przepisy regulujące ocenianie w szkole,
 • potrafi zastosować w/w przepisy prawa oświatowego w praktyce szkolnej,
 • potrafi wypracować wymaganą dokumentację dotyczącą oceniania,
 • ma świadomość celów oceniania.

Realizowane treści:

 • Podstawa prawna oceniania w szkole,
 • Cele oceniania i zakres oceniania (co obejmuje ocenianie),
 • Ocenianie ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania,
 • Obowiązki nauczyciela i wychowawców związane z ocenianiem (wymagania edukacyjne, dostosowania wymagań, indywidualizacja pracy z uczniem, uwzględnianie opinii i orzeczeń PPP)
 • Zwolnienie z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • Ustalenie oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,
 • Klasyfikowanie uczniów (rodzaje klasyfikacji, oceny klasyfikacyjne, klasyfikacja z uwzględnieniem IPET, oceny przewidywane),
 • Sposób przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych,
 • Postępowanie w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej niezgodnie z przepisami prawa oświatowego w tym sposób przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
 • Promowanie uczniów (promocja z wyróżnieniem, ucznia posiadającego orzeczenie)
 • Sposoby przeprowadzania egzaminów poprawkowych,
 • Ukończenie szkoły przez ucznia (z wyróżnieniem, ucznia posiadającego orzeczenie).

Miejsce szkolenia:

Starostwo Powiatowe w Krakowie, Al. Słowackiego 20, sala nr 100

Rekrutacja: