NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na seminarium:
„Patriotyzm wczoraj, dziś  i w przyszłości”

Termin:   10 marca 2020 r. (wtorek)

Miejsce:  Starostwo Powiatowe w Krakowie Al. Słowackiego 20, sala 100.

Program seminarium:

14.00-15.00  „Żołnierze  Wyklęci jako wzorzec patriotyzmu i obywatelskiej postawy”
– Kajetan Rajski (redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci”)

15.00-15.40 „Jak w dzisiejszej szkole można uczyć patriotyzmu? Wybrane przykłady projektów edukacyjnych realizowanych w szkole ponadpodstawowej.
– Andrzej Górniak (III LO w Krakowie)

15.40-15.50  Przerwa kawowa

15.50-16.30 „Jak w dzisiejszej szkole można uczyć patriotyzmu? Wybrane przykłady projektów edukacyjnych realizowanych w szkole ponadpodstawowej.
– Marek Jeleń (VIII LO w Krakowie).

Adresaci: nauczycie historii i wiedzy o społeczeństwie szkół Powiatu Krakowskiego, wychowawcy klas i inni zainteresowani nauczyciele.

Zgłoszenia: poprzez indywidualny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej https://pcreidn.powiat.krakow.pl/?page_id=700

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Konieczne zgłoszenie do 05 marca 2020 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formy doskonalenia zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku 2019/2020.

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Dopalacze – zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela.
 • Cyberprzemoc i wpływ internetu.
 • Rola nauczyciela w rozwiązywaniu sytuacji trudnych w szkole.
 1. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich
  i patriotycznych.
 • Wychowanie patriotyczne i kształcenie społeczno – obywatelskie
  w korelacji międzyprzedmiotowej.
 • Wykorzystanie cyfrowych zasobów edukacyjnych w edukacji patriotycznej i obywatelskiej.
 • „Kto Ty jesteś – Polak mały” – kształtowanie postaw patriotycznych
  w wieku przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.
 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Planowanie pracy pedagogicznej zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego.
 • Przygotowanie ucznia do matury z języka polskiego.
 • Metoda opowieści ruchowej J.C.Thulin.
 • Metoda projektu w edukacji elementarnej.
 • Metoda gimnastyki ekspresyjnej R. Labana w edukacji przedszkolnej
  i wczesnoszkolnej.
 • Nowatorskie metody pracy z uczniem młodszym.
 • Ocenianie w klasach 1-3.
 1. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 • Kreatywne nauczanie matematyki.
 • Przygotowanie ucznia do matury z matematyki.
 1. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Narzędzia GOOGLE w pracy nauczyciela.
 • Mnemotechniki – uczymy się uczyć.
 • Zastosowanie elementów programowania podczas realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego różnych przedmiotów.
 • Motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy. Rozwijanie twórczego myślenia.
 • Metody aktywizujące – rozwijanie kreatywności poprzez stosowanie metod aktywizacyjnych.
 • Warsztat pracy nauczyciela – nowoczesne technologie i narzędzia.
 • Wykorzystanie narzędzi TIK do wzbogacenia procesu edukacyjnego (POWER POINT, PREZI, PUBLISHER, ABBY, PICASSO, MOVI MARKER).
 • Programowanie w środowisku SCRATCH.
 • Techniki perswazji i manipulacji.
 • Bezpieczeństwo w sieci.
 1. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 • Realizacja zajęć doradztwa edukacyjno – zawodowego w przedszkolu, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 • ABC kształcenia branżowego – zmiany prawne dotyczące szkolnictwa branżowego wdrożone 1 września 2019 roku.
 • Planowanie procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia w zawodach.
 • Promowanie szkół szkolnictwa branżowego w ramach bilateralnej współpracy szkoła-pracodawca.
 • Jak zaplanować międzynarodowe mobilności zawodowe uczniów
  i kadry pedagogicznej szkół szkolnictwa branżowego (staże zawodowe, praktyki zawodowe, szkolenia branżowe) w oparciu o akcje programu Erasmus+?
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych.
 • Kształtowanie kompetencji miękkich w szkołach szkolnictwa branżowego wykorzystywanych w pracy zawodowej.
 • Zasoby cyfrowe polonistów (słowniki, bazy, korpusy).