Monitorowanie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie.

Program:

 • Akty prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego i szkolnictwa branżowego.
 • Omówienie systemu klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – typ szkoły, nazwa i oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 • Struktura podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego – branża zawodowa, jednostki efektów kształcenia, dodatkowe umiejętności w danym zawodzie.
 • Planowanie godzin kształcenia zawodowego (teoretycznego
  i praktycznego) w danym zawodzie w oparciu o ramowe plany nauczania.
 • Projektowanie przykładowego szkolnego arkusza monitorowania wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Koszt:   100 PLN

Monitorowanie w szkołach szkolnictwa branżowego kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych (kompetencji miękkich).

Program:

 • Akty prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego i szkolnictwa branżowego.
 • Struktura podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego – jednostki efektów kształcenia dotyczące języka obcego zawodowego, kompetencji personalnych i społecznych, organizacji pracy małych zespołów.
 • Planowanie godzin kształcenia zawodowego (teoretycznego
  i praktycznego) w danym zawodzie w oparciu o ramowe plany nauczania.
 • Projektowanie przykładowego szkolnego arkusza monitorowania
  w szkołach szkolnictwa branżowego kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych (kompetencji miękkich).

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Koszt:   75 PLN

Planowanie ewaluacji wewnętrznej szkoły szkolnictwa branżowego w zakresie wymagań:

„Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”.

„Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem
ich indywidualnej sytuacji”.

„Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”.

Program:

 • Akty prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego.
 • Zadania szkolnego zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej.
 • Wymagania ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Zadania i cele ewaluacji wewnętrznej szkoły szkolnictwa branżowego dotyczących określonych wymagań zawartych w kierunkach polityki oświatowej państwa zaplanowanych w roku szkolnym 2019/2020.
 • Szkolny plan ewaluacji wewnętrznej.

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Koszt:  75 PLN

Projektowanie szkolnego arkusza kontroli wewnętrznej dotyczącej realizacji zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach.

Program:

 • Akty prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego i doradztwa zawodowego.
 • Preorientacja zawodowa. Orientacja zawodowa. Doradztwo zawodowe.
 • Przegląd przykładowych programów doradztwa edukacyjno
  – zawodowego.
 • Przykładowe wewnątrzszkolne systemy doradztwa zawodowego.
 • Projektowanie przykładowego szkolnego arkusza kontroli wewnętrznej dotyczącego realizacji zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego
  w szkołach (podstawowych, branżowych I stopnia, 4-letnich liceach ogólnokształcących i 5-letnich technikach) zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie doradztwa zawodowego.

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Koszt:   75 PLN

Projektowanie szkolnego arkusza kontroli wewnętrznej dotyczącego wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie.

Program:

 • Akty prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego i szkolnictwa branżowego.
 • Omówienie systemu klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – typ szkoły, nazwa i oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 • Struktura podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego – branża zawodowa, jednostki efektów kształcenia, warunki realizacji kształcenia w zawodzie, dodatkowe umiejętności
  w danym zawodzie.
 • Model współpracy szkół branżowych z pracodawcami.
 • Planowanie godzin kształcenia zawodowego (teoretycznego
  i praktycznego) w danym zawodzie w oparciu o ramowe plany nauczania.
 • Projektowanie przykładowego szkolnego arkusza kontroli wewnętrznej dotyczącego wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia
  w zawodzie.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Koszt:   100 PLN

Projektowanie szkolnego arkusza kontroli wewnętrznej dotyczącego zgodności oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.

Program:

 • Akty prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego i szkolnictwa branżowego.
 • Omówienie budowy klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – typ szkoły, nazwa i oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 • Struktura podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego – branża zawodowa, jednostki efektów kształcenia, dodatkowe umiejętności w danym zawodzie.
 • Planowanie godzin kształcenia zawodowego (teoretycznego
  i praktycznego) w danym zawodzie w oparciu o ramowe plany nauczania.
 • Projektowanie przykładowego szkolnego arkusza kontroli wewnętrznej dotyczącego zgodności oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Koszt:    100 PLN

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły szkolnictwa branżowego

Program:

 • Akty prawne obowiązujące od 1 IX 2019 r. dot. szkolnictwa branżowego.
 • ABC szkolnictwa branżowego.
 • Mocne i słabe strony szkolnictwa branżowego.
 • Projektowanie i organizacja kształcenia branżowego w oparciu
  o obowiązujące akty prawne dotyczące kształcenia branżowego.
 • Zarządzanie szkołą szkolnictwa branżowego – zadania dyrektora szkoły.
 • Odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły.

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Koszt:   75 PLN

Ocenianie uczniów w świetle prawa oświatowego.

Program:

 • Podstawa prawna oceniania, klasyfikowania i promowania.
 • Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w praktyce szkolnej.
 • Dokumentacja oceniania, klasyfikowania i promowania.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Koszt:   100 PLN

Wypalenie zawodowe, stres – jak sobie z tym radzić.

Program:

 • Testowe sprawdzenie własnego poziomu stresu i poziomu wypalenia zawodowego.
 • Poznanie współczesnych technik relaksacyjnych umożliwiających panowanie nad emocjami bez szkody dla własnego organizmu.
 • Nabycie umiejętności zastosowania wybranych technik do swoich cech psychofizycznych.
 • Doskonalenie zdolności koncentracji uwagi i poprawa sprawności psychofizycznej.
 • Wzmocnienie spokoju wewnętrznego, wyciszenia i poprawa nastroju.
 • Rozwój osobisty.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Koszt:   100 PLN

Dyrektor na starcie.

Program:

 • Zarządzanie dokumentacją – kierowanie i administrowanie placówką oświatową.
 • Organizacja procesu dydaktycznego w placówce oświatowej.
 • Zarządzanie finansami w oświacie.
 • Bezpieczeństwo w szkole. Przepisy BHP.
 • Dyrektor placówki oświatowej jako pracodawca. Prawo pracy.
 • Psychologiczne aspekty zarządzania zespołami ludzkimi.

Liczba godzin dydaktycznych: 8 (dwa spotkania po 4 godziny dydaktyczne).

Koszt:   200 PLN