Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego

Adresat:

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych

Cele zajęć:

Uczestnik szkolenia:

 • zna podstawę prawną oceniania oraz przepisy regulujące ocenianie w szkole,
 • potrafi zastosować w/w przepisy prawa oświatowego w praktyce szkolnej,
 • potrafi wypracować wymaganą dokumentację dotyczącą oceniania,
 • ma świadomość celów oceniania.

Realizowane treści:

 • Podstawa prawna oceniania w szkole,
 • Cele oceniania i zakres oceniania (co obejmuje ocenianie),
 • Ocenianie ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania,
 • Obowiązki nauczyciela i wychowawców związane z ocenianiem (wymagania edukacyjne, dostosowania wymagań, indywidualizacja pracy z uczniem, uwzględnianie opinii i orzeczeń PPP)
 • Zwolnienie z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • Ustalenie oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,
 • Klasyfikowanie uczniów (rodzaje klasyfikacji, oceny klasyfikacyjne, klasyfikacja z uwzględnieniem IPET, oceny przewidywane),
 • Sposób przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych,
 • Postępowanie w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej niezgodnie z przepisami prawa oświatowego w tym sposób przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
 • Promowanie uczniów (promocja z wyróżnieniem, ucznia posiadającego orzeczenie)
 • Sposoby przeprowadzania egzaminów poprawkowych,
 • Ukończenie szkoły przez ucznia (z wyróżnieniem, ucznia posiadającego orzeczenie).

Miejsce szkolenia:

Starostwo Powiatowe w Krakowie, Al. Słowackiego 20, sala nr 100

Rekrutacja: