Angielskie rymowanki, zabawy teatralne i pląsy w przedszkolu

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na szkolenie

Angielskie rymowanki, zabawy teatralne i pląsy w przedszkolu.

Cele szkolenia:

Poznanie zabaw, które polegają na ilustrowaniu słów i zwrotów gestem, ruchem oraz wcielanie się role służące uczeniu się angielskich słówek i zwrotów poprzez naturalną dla dzieci aktywność zabawową.
Poznanie wybranych piosenek i pląsów, rymowanek oraz sposobów ich wykorzystywania z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Ramowy Program Szkolenia:

1. Znane i mniej znane angielskie pląsy.
2. Piosenki ilustrowane ruchem.
3. Metoda TPR z przykładowymi zastosowaniami.
4. Wcielanie się w role i odgrywanie scenek sytuacyjnych przez początkujących uczniów – możliwości i korzyści.

Czytaj dalej

Uczeń trudny i nadpobudliwy.

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na szkolenie:

Uczeń trudny i nadpobudliwy.

Ramowy Program Szkolenia:

 1. Kryteria diagnostyczne uczniów trudnych i nadpobudliwych
 2. Specjalne potrzeby dydaktyczne, wychowawcze, społeczne i psychofizyczne
 3. Postawa nauczyciela w relacji z trudnym uczniem
 4. Radzenie sobie z emocjami własnymi oraz uczniów w sytuacjach trudnych wychowawczo
 5. Pułapki wychowawcze czyli kiedy nauczyciele sami sobie przeszkadzają w pracy z tzw. Trudnymi uczniami
 6. Procedury i strategie wychowawcze – czy i kiedy są skuteczne?
 7. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów trudnych i nadpobudliwych.

Czytaj dalej

Ostatnie wolne miejsca!!

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
we współpracy
z Podkrakowskim Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie  ogłasza nabór na studia podyplomowe:
ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE
OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe przeznaczone dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek, a także w administracji samorządowej w obszarze edukacji i oświaty.
TERMIN ROZPOCZĘCIA: 19 październik 2018 r.
KOSZT: 2200,00 PLN
LICZBA SEMESTRÓW: 2
LICZBA GODZIN: 220
MIEJSCE ZAJĘĆ: Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20
PROPONOWANY HARMONOGRAM: sobota, niedziela  lub piątek, sobota, niedziela co drugi weekend

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na szkolenie:

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego

Ramowy Program Szkolenia:

 1. Nowa podstawa programowa i jej realizacja.
  2. Wybrany program nauczania.
  3. Podstawa prawna oceniania.
  4. Ocenianie w szkole.
  5. Korzystanie z taksonomii i ustalanie poziomu wymagań.
  6. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Czytaj dalej

Formy doskonalenia zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku 2019/2020.

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Dopalacze – zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela.
 • Cyberprzemoc i wpływ internetu.
 • Rola nauczyciela w rozwiązywaniu sytuacji trudnych w szkole.
 1. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich
  i patriotycznych.
 • Wychowanie patriotyczne i kształcenie społeczno – obywatelskie
  w korelacji międzyprzedmiotowej.
 • Wykorzystanie cyfrowych zasobów edukacyjnych w edukacji patriotycznej i obywatelskiej.
 • „Kto Ty jesteś – Polak mały” – kształtowanie postaw patriotycznych
  w wieku przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.
 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Planowanie pracy pedagogicznej zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego.
 • Przygotowanie ucznia do matury z języka polskiego.
 • Metoda opowieści ruchowej J.C.Thulin.
 • Metoda projektu w edukacji elementarnej.
 • Metoda gimnastyki ekspresyjnej R. Labana w edukacji przedszkolnej
  i wczesnoszkolnej.
 • Nowatorskie metody pracy z uczniem młodszym.
 • Ocenianie w klasach 1-3.
 1. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 • Kreatywne nauczanie matematyki.
 • Przygotowanie ucznia do matury z matematyki.
 1. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Narzędzia GOOGLE w pracy nauczyciela.
 • Mnemotechniki – uczymy się uczyć.
 • Zastosowanie elementów programowania podczas realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego różnych przedmiotów.
 • Motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy. Rozwijanie twórczego myślenia.
 • Metody aktywizujące – rozwijanie kreatywności poprzez stosowanie metod aktywizacyjnych.
 • Warsztat pracy nauczyciela – nowoczesne technologie i narzędzia.
 • Wykorzystanie narzędzi TIK do wzbogacenia procesu edukacyjnego (POWER POINT, PREZI, PUBLISHER, ABBY, PICASSO, MOVI MARKER).
 • Programowanie w środowisku SCRATCH.
 • Techniki perswazji i manipulacji.
 • Bezpieczeństwo w sieci.
 1. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 • Realizacja zajęć doradztwa edukacyjno – zawodowego w przedszkolu, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 • ABC kształcenia branżowego – zmiany prawne dotyczące szkolnictwa branżowego wdrożone 1 września 2019 roku.
 • Planowanie procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia w zawodach.
 • Promowanie szkół szkolnictwa branżowego w ramach bilateralnej współpracy szkoła-pracodawca.
 • Jak zaplanować międzynarodowe mobilności zawodowe uczniów
  i kadry pedagogicznej szkół szkolnictwa branżowego (staże zawodowe, praktyki zawodowe, szkolenia branżowe) w oparciu o akcje programu Erasmus+?
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych.
 • Kształtowanie kompetencji miękkich w szkołach szkolnictwa branżowego wykorzystywanych w pracy zawodowej.
 • Zasoby cyfrowe polonistów (słowniki, bazy, korpusy).

 

Szkolenia wyjazdowe dla grup zorganizowanych.

Zapewniamy:

 • Pełną organizację szkolenia – tematyka do uzgodnienia, materiały szkoleniowe, odpowiednie warunki.
 • Transport
 • Nocleg
 • Wyżywienie, ubezpieczenie na czas trwania wyjazdu.

Cena szkolenia będzie uzgadniana na podstawie wymagań zamawiającego.

Opłaty:

Szkolenia: opłatę należy uiścić przelewem na podstawie wystawionej faktury
– prosimy o wcześniejsze podanie dokładnych danych.

Szkoleniowe Rady Pedagogiczne: opłatę należy uiścić po odbytych zajęciach na podstawie faktury.

nr konta: 44 1560 0013 2568 2819 1827 0001

Zaświadczenia:

Po ukończeniu danej formy uczestnik otrzymuje zaświadczenie
lub certyfikat, w zależności od jej rodzaju.

Szkolenia rad pedagogicznych

Zapewniamy:

 • Tematykę szkolenia z oferty zawartej w informatorze na rok szkolny 2019/ 2020 lub tematykę określoną przez zamawiającego.
 • Szczegółowe określenie potrzeb szkoleniowych rady pedagogicznej przez specjalistę ds. organizacji szkoleń w zakresie tematyki, liczby godzin, formy szkolenia itp.
 • Dostosowanie formy szkolenia do potrzeb zamawiającego (wykład, seminarium, dyskusja, warsztaty).

Cennik szkoleniowych rad pedagogicznych:

Liczba godzin dydaktycznych Koszt
3 godziny 600 PLN
4 godziny 750 PLN
5 godzin 900 PLN
10 godzin 1 500 PLN
15 godzin 2 000 PLN

Opłaty:

Szkolenia: opłatę należy uiścić przelewem na podstawie wystawionej faktury
– prosimy o wcześniejsze podanie dokładnych danych.

Szkoleniowe Rady Pedagogiczne: opłatę należy uiścić po odbytych zajęciach na podstawie faktury.

nr konta: 44 1560 0013 2568 2819 1827 0001

Zaświadczenia:

Po ukończeniu danej formy uczestnik otrzymuje zaświadczenie
lub certyfikat, w zależności od jej rodzaju.

Ocenianie kształtujące.

Program:

 • Podstawy teoretyczne oceniania kształtującego; ocenianie kształtujące
  a ocenianie sumujące.
 • Formułowanie i komunikowanie celów oraz wymagań w języku ucznia.
 • Formułowanie pytań kluczowych.
 • Informacja zwrotna.
 • Ocena koleżeńska i samoocena.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Rola oceniania kształtującego w wychowaniu.

Liczba godzin dydaktycznych: 8 (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne).

Koszt:   200 PLN

Planowanie pracy pedagogicznej zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego.

Program:

 • Analiza podstawy programowej w zakresie niezbędnym do planowania pracy w poszczególnych klasach.
 • Podstawa programowa a program nauczania – wybór programu nauczania, konstruowanie własnego programu nauczania.
 • Formułowanie wynikających z programu nauczania wymagań edukacyjnych.
 • Dobór metod i technik nauczania sprzyjających realizacji celów szczegółowych określonych w podstawie programowej.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Koszt:   100 PLN