Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego (szkolenie odbywa się w grupach według stopni awansu zawodowego).

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na szkolenia dot. awansu zawodowego.

Program:

  • Planowanie rozwoju zawodowego w okresie stażu
  • Dokumentowanie przebiegu stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
  • Informacje o wymaganej dokumentacji.
  • Wzór sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego.
  • Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej/ egzaminacyjnej.

Czytaj dalej

Przygotowanie do realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/ 2020: Realizacja zadań podlegających monitorowaniu.

Monitorowanie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół szkolnictwa branżowego (szczególnie publicznych i niepublicznych szkół policealnych), kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele szkolnych zespołów szkolnictwa branżowego, pracodawcy współpracujący ze szkołą

Program:

– Akty prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego i szkolnictwa branżowego.

– Omówienie systemu klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – typ szkoły, nazwa i oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

– Struktura podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego: branża zawodowa, jednostki efektów kształcenia, dodatkowe umiejętności w danym zawodzie.

– Planowanie godzin kształcenia zawodowego (teoretycznego i praktycznego)
w danym zawodzie w oparciu o ramowe plany nauczania.

– Projektowanie przykładowego szkolnego arkusza monitorowania wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie.

Czytaj dalej

Przygotowanie do realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/ 2020: Przygotowanie do ewaluacji problemowej

Ewaluacja pracy szkoły szkolnictwa branżowego w zakresie wymagań:

  • „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.”
  • „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.”
  • „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.”

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół szkolnictwa branżowego, pedagodzy szkolni, nauczyciele szkolnych zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej.

Czytaj dalej

Przygotowanie do realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/ 2020: Przygotowanie do kontroli

Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół szkolnictwa branżowego (branżowych szkół I stopnia, techników, szkół policealnych), kierownicy szkolenia praktycznego

Program:

– Akty prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego i szkolnictwa branżowego.

– Szkolne arkusze kontroli wewnętrznej – cel, tematyka, budowa.

– Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

– Oznaczenia branż i kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.

– Projektowanie szkolnego arkusza kontroli dotyczącej zgodności programów nauczania i rozkładów nauczania z ofertą kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Czytaj dalej