Warunki uczestnictwa

ZGŁOSZENIA NA FORMY DOSKONALENIA

 • Karty zgłoszenia należy składać na każdą formę doskonalenia oddzielnie;
 • Zgłoszenia można dokonać pocztą elektroniczną, przesyłać listownie na adres placówki, faxem, lub dostarczyć bezpośrednio do biura PCREiDN w Krakowie;
 • W przypadku kursów kwalifikacyjnych dodatkowo należy złożyć zgłoszenie w oryginale
 • Forma doskonalenia zostaje uruchomiona po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby zainteresowanych nauczycieli ( ok. 15 osób );
 • Zajęcia odbywają się na terenie Krakowa w szkołach , placówkach oświatowych w budynku Starostwa Powiatowego;
 • O rozpoczęciu formy doskonalenia uczestnicy są informowani pismem lub pocztą elektroniczną.

 

OPŁATY ZA FORMY DOSKONALENIA

 • Przy każdej formie doskonalenia podana jest odpłatność;
 • Opłaty prosimy dokonywać na konto:Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
  Nr konta: 44 1560 0013 2568 2819 1827 0001
  – w przypadku kursów kwalifikacyjnych wpisowe wraz ze zgłoszeniem,
  – za warsztaty/kursy w momencie powiadomienia o rozpoczęciu danej formy
  Koniecznie z dopiskiem (imię i nazwisko dokładna nazwa warsztatu/kursu).
 • Istnieje możliwość dofinansowania kursu/warsztatu przez organ prowadzący. Prosimy w takim wypadku o dostarczenie informacji pisemnej od dyrektora szkoły uwzględniającej: kwotę dofinansowania, nazwę warsztatu/kursu, imię i nazwisko wnioskodawcy.

 

WARUNKI REZYGNACJI

  Rezygnacji należy dokonać pisemnie nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Po tym terminie uczestnik zostaje obciążony kosztem kursu.