RODO

Inspektor Ochrony Danych – Aneta Nędza e-mail: anedzaiod@powiat.krakow.pl

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Piłsudskiego 29, 31-111 Kraków, tel. 12 357 75 71, e-mail: centrum.edu@powiat.krakow.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: anedzaiod@powiat.krakow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także partnerzy Administratora przetwarzający dane w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w działaniach realizowanych przez PCREiDN w Krakowie. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.

9. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Pana/ Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.