Projekt dofinansowany z Europejskich Funduszy Społecznych pt:„Małopolska Chmura Edukacyjna” RPOWM na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.4

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Piłsudskiego 29 realizuje projekt dofinansowany z Europejskich Funduszy Społecznych pt:„Małopolska Chmura Edukacyjna” RPOWM na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.4

 

Beneficjent projektu : Powiat Krakowski.
Wartość projektu : 411669,00 zł
Okres realizacji projektu: 02.09.2019 r.- 26.06.2020.

 

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Celem projektu jest podniesienie w roku szkolnym 2019/2020 u uczniów objętych projektem kompetencji kluczowych, uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach uczennic i uczniów w szkołach powiatu krakowskiego.
W ramach projektu młodzież bierze udział w zajęciach w formule on-line oraz kołach naukowych prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych. Zajęcia odbywać się będą w szkołach w pracowniach wyposażonych w sprzęt/ infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie telekonferencji. Uczestnicy projektu będą również brać udział w zajęciach stacjonarnych na uczelniach. Do realizacji zajęć zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne.
Działania kierowane są do uczennic/uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz posiadających predyspozycje i kompetencje pozwalające na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową z danych przedmiotów.

 

Tytuły projektów realizowanych poszczególnych szkołach:
„ Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie”
Numer projektu: RPMP.10.01.04-12-0102/19
„ Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie”
Numer projektu: RPMP.10.01.04-12-0104/19
„ Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach”
Numer projektu: RPMP.10.01.04-12-0106/19
„ Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie”
Numer projektu: RPMP.10.01.04-12-0159/19

 

W ramach projektu „ Małopolska Chmura Edukacyjna” w roku szkolnym 2019/2020 realizowane będą następujące formy wsparcia, zgodnie z wnioskiem :
1. W Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie:
1) zajęcia on-line: z fizyki, z informatyki i z umiejętności uczenia się
2) koła naukowe: z fizyki, z informatyki i z umiejętności uczenia się
2. W Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie:
1) zajęcia on-line: z biologii, z geografii i z umiejętności uczenia się
2) koła naukowe: z biologii, z geografii i z umiejętności uczenia się
3. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach:
1) zajęcia on-line: z języka angielskiego, z matematyki i z umiejętności uczenia się
2) koła naukowe: z języka angielskiego, z matematyki i z umiejętności uczenia się
4. W Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie:
1) zajęcia on-line: z chemii, z biologii, z umiejętności uczenia się
2) koła naukowe: z chemii, z biologii, z umiejętności uczenia się.

 

Zajęcia dla młodzieży prowadzone będą przez nauczycieli akademickich z następujących uczelni: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz Fundacja Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ w Krakowie.
Rekrutacja uczennic/uczniów do projektu odbywa się w poszczególnych szkołach realizujących projekt.
Realizatorzy przewidują możliwość korzystania z projektu przez osoby niepełnosprawne.

 

Załączniki:
1. Regulaminy:
Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
Regulamin rekrutacji w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie
Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia ustawicznego
w Czernichowie

2. Harmonogram zajęć w poszczególnych szkołach i obszarach tematycznych