Formularze zgłoszeniowe

Formularz indywidualny

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia nauczycieli zgłaszających się indywidualnie
 1. (pole wymagane)
Dane osobowe
 1. (pole wymagane)
 2. (pole wymagane)
 3. (pole wymagane)
 4. (pole wymagane)
Dane kontaktowe
 1. (pole wymagane)
 2. (pole wymagane)
Miejsce zatrudnienia
 1. (pole wymagane)
 2. (pole wymagane)
 3. (pole wymagane)
 4. (pole wymagane)
 5. (pole wymagane)
--
  1. Warunki rezygnacji: Rezygnacji należy dokonać pisemnie nie póżniej niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia.
  2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
   Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, iż:
   • 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Piłsudskiego 29, 31-111 Kraków, tel. 12 357 75 71, e-mail: centrum.edu@powiat.krakow.pl.
   • 2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:  anedzaiod@powiat.krakow.pl.
   • 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkolenia oraz wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach szkoleniowych przez Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.
   • 4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w oparciu o wyrażoną zgodę oraz zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
   • 5.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także partnerzy Administratora przetwarzający dane w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy.
   • 6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
   • 7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
   • 8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
   • 9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i wystawienia zaświadczenia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w szkoleniu i wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach szkoleniowych. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w szkoleniu.
   • 10.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   • 11.Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  3. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami
  4. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkolenia oraz wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach szkoleniowych przez Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
  6. Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z przebiegu szkolenia. Zgłoszenie na szkolenie jest jednoznaczne z zezwoleniem uczestnika na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w związku z wykonywaniem zdjęć podczas szkolenia w celu wykorzystania w publikacjach PCREiDN w Krakowie, na stronie internetowej www.pcreidn.powiat.krakow.pl oraz innych serwisach zarządzanych przez PCREiDN w Krakowie, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
   

  Formularz grupowy

  Formularz zgłoszeniowy na szkolenia rad pedagogicznych
  1. (pole wymagane)
  2. (pole wymagane)
  3. (pole wymagane)
  4. (pole wymagane)
  Osoba zgłaszająca
  1. (pole wymagane)
  2. (pole wymagane)
  Dane kontaktowe
  1. (pole wymagane)
  2. (pole wymagane)
  Dane szkoły
  1. (pole wymagane)
  2. (pole wymagane)
  3. (pole wymagane)
  4. (pole wymagane)
  5. (pole wymagane)
  1. Warunki rezygnacji: Rezygnacji należy dokonać pisemnie nie póżniej niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia.
  2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
   Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, iż:
   • 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Piłsudskiego 29, 31-111 Kraków, tel. 12 357 75 71, e-mail: centrum.edu@powiat.krakow.pl.
   • 2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:  anedzaiod@powiat.krakow.pl.
   • 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkolenia oraz wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach szkoleniowych przez Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.
   • 4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w oparciu o wyrażoną zgodę oraz zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
   • 5.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także partnerzy Administratora przetwarzający dane w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy.
   • 6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
   • 7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
   • 8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
   • 9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i wystawienia zaświadczenia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w szkoleniu i wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach szkoleniowych. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w szkoleniu.
   • 10.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   • 11.Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  3. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami
  4. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celu zgłoszenia udziału rady pedagogicznej w zajęciach szkoleniowych, organizacji i przeprowadzenia szkolenia przez Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).